วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2555

ทีมผู้บริหาร


นายพัฒนะ  งามสูงเนิน
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1
หมายเลขโทรศัพท์ 
       
 นายสมบัติ จันทร์มีชัย
รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1
หมายเลขโทรศัพท์ 081 920 6883
นายกฤษณะ  เลิศวิชานันท์

รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1
หมายเลขโทรศัพท์ 081 875 8003

                        
นายวิโรจน์    ผลแย้ม
รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1
หมายเลขโทรศัพท์ 081 570 7888 
       
 นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1
หมายเลขโทรศัพท์ 086 701 4348

นายประพฤทธิ์  บุญอำไพ
รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1
หมายเลขโทรศัพท์ 081 946 2302